RolePlay onLine RPoL Logo

, welcome to Hi wife

09:51, 26th February 2024 (GMT+0)

Test board.

Posted by Big wifeFor group 0
Big wife
GM, 1 post
Sun 20 Nov 2022
at 23:02
  • msg #1

Test board

Hey look, I made a post
Big wife
GM, 2 posts
Tue 22 Nov 2022
at 14:19
  • msg #2

Test board

NAME: Kelsea (Kel)     Breed: Homid           Pack Name:
PLAYER: BlairMa        Auspice: Rhagabash     Pack Totem:
Rank: Cliath           Tribe: Fianna          Concept: Quirky orphan

Strength      XXOOO    Charisma      XXOOO    Perception    XXXXO
Dexterity     XXXXO    Manipulation  XXOOO    Intelligence  XXXOO
Stamina       XXOOO    Appearance    XXXOO    Wits          XXXOO
=================================================================
      Talents                 Skills               Knowledges
Alertness     XXOOO    Animal Ken    XXOOO    Academics     OOOOO
Athletics     XXOOO    Crafts        OOOOO    Computer      XXOOO
Brawl         XOOOO    Drive         OOOOO    Finance       OOOOO
Dodge         OOOOO    Etiquette     OOOOO    Investigation XXOOO
Empathy       XXOOO    Firearms      OOOOO    Law           OOOOO
Expression    XOOOO    Larceny       XXOOO    Linguistics   OOOOO
Intimidation  XOOOO    Melee         OOOOO    Medicine      OOOOO
Leadership    OOOOO    Performance   OOOOO    Occult        OOOOO
Primal-Urge   XXOOO    Security      XOOOO    Politics      OOOOO
Streetwise    XOOOO    Stealth       XXOOO    Rituals       XOOOO
Subterfuge    XXXOO    Survival      XXOOO    Science       OOOOO
=================================================================
   Backgrounds                Gifts                    Rites
Mentor XXX (Warbreaker)     Master of fire          Questing Stone
Purebreed X                 Smell of man            Breath of Gaia
Rites XX                    Infectious laughter     Prayer for the Prey

Merits: Danger sense (2), Funny (1), Time sense (1), Gall (2), Pitiable (1),

Flaws: Curiosity (2), Short (1), Forced transformation (animal cruelty)(2),

Rage:      XXXXOOOOOO
Gnosis:    XOOOOOOOOO
Willpower: XXXXOOOOOO

Freebies: +3 Rage(3), +1 Willpower(1), +1 Subterfuge(2), +1 Expression(2), +1 Appearance(5),

Sign In