Yasuki Endo
Third son of Yasuki Tsanumi, the Daimyo of the Yaskui Clan.