Akodo Takeshi

Son of Akodo Mitsuyuki; the Akodo clan Damiyo