Miya Kanetsugu

Herald for the Emperor Fujiwa Tenno