Doji Hidesama

Doji Hidesama is the son of Doji Mizobu and a twin brother to Doji Noriko