Daidoji Kotaro

A Daidoji scout in service to Doji Hidesama